University High at Happy Valley Girls Basketball 112717 - elizabethtonstar