City key presentation to Steinway Pianos 10-15-10 - elizabethtonstar