Happy Valley hosts Elizabethton 091216 - elizabethtonstar