Chef of the Week - Patty White 01-25-12 - elizabethtonstar