Smoke investigation at The Mayflower Restaurant 12-30-09 - elizabethtonstar