SSH Foundation Scholarship check presentation 01-05-12 - elizabethtonstar